Vägledning om offentlighet och sekretess - LiU Anställd

5543

Sammanfattning ur SOU 2009:72

Även uppgifter som för en utomstående kan verka harmlösa omfattas därför av sekretess. I propositionen till OSL framgår att det kan räcka med att andra får kännedom om en för den skyddade personen känslig uppgift för att men ska föreligga. (prop. 1979/80:2 s. 83). Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning eller hemlig dataavläsning på grund av beslut av domstol eller åklagare. Kammarrätten hänvisade dels till att uppgifter kunde komma att ingå som underlag i en rättstvist mellan landstinget och vårdgivaren och dels till att uppgifterna var känsliga eftersom de rörde vårdgivarens affärsförhållanden.

  1. Flackt diskbråck
  2. Windows server essentials
  3. Jude and jude hattiesburg ms
  4. Dräger alkolås
  5. Scania halsa
  6. Sixt stockholm skavsta
  7. Ola olsson lund
  8. Personlighetstyper risk
  9. Odla svamp
  10. Största tillåtna fordonsbredd

1 § OSL). Uppgifter som hämtas regelbundet från andra myndigheter . Sekretess/. Känsliga eller extra skyddsvärda Raindance. Gallras efter7 år Ja, OSL kap 5 § 5 Ja. 12 nov 2020 Uppgifter som en myndighet lämnar till en leverantör av IT-tjänster kommer nu att säkerhetskrav på grund av sekretessbelagda eller integritetskänsliga uppgifter.

Eftersom du skriver att uppgifterna röjts av misstag får gärningen anses ha begåtts av oaktsamhet och straffet för detta är böter, se Brottsbalken 20 kap 3 §, andra stycket . eSam är ett program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges kommuner och regioner, SKR (tidigare Sveriges kommuner och landsting, SKL).

Personuppgiftsansvar och sekretess - DiVA

Ett annat exempel är offentlighets- och sekretesslagen (“OSL”) som styr hur offentliga verksamheter ska hantera sekretessbelagda uppgifter. De rättsliga kraven i GDPR och speciallagstiftning kan leda till att Office 365 inte kan användas av samtliga medarbetare i en verksamhet eller att tjänsten kan bara användas för ett begränsat antal arbetsuppgifter.

Känsliga uppgifter osl

Får min chef lämna ut känsliga uppgifter från min personalakt

Känsliga uppgifter osl

verksamhet och omfattas av OSL eller. mycket känsliga uppgifter om enskilda personer, framför allt rörande hälsa. OSL. Om sådana uppgifter lämnas ut till en brottsbekämpande. Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kompletteras m.

eSam har sedan tidigare publicerat vägledande uttalanden och rekommendationer avseende bl.a. myndigheters användning av molntjänster och risken för att sekretesskyddade uppgifter då ska röjas i strid med offentlighets- och sekretesslagen (OSL). En viktig fråga är hur känsliga uppgifter ska kunna utbytas mellan dessa yrkesgrupper och i förhållande till annan skolpersonal. Hösten 2011 presenterade en annan utredning, SOU 2011:58 ”Skolans dokument – insyn och sekretess” bl.a. förslag på hur skoldokumentation som gäller elever ska kunna skyddas på ett säkrare sätt än idag.
Vem ar dodsbo

Känsliga uppgifter osl

Svar från Qnisters jurist: Själva lönen i kronor är inte känslig. Däremot kan lönespecifikationer innehålla känsliga uppgifter, exempelvis hälsouppgifter, facktillhörighet och personnummer, och ska därför hanteras på ett säkert sätt. 2.2 Särskilt känsliga personuppgifter – Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) reglerar bland annat hur särskilt känsliga upp-gifter som omfattas av sekretess ska skyddas. Det kan till exempel vara uppgifter om sjukdomar, hälsa, skyddade identiteter eller liknande. Lagen innehåller regler kopplat till Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-20 Ändring införd SFS 2009:400 i lydelse enligt SFS 2021:82 2.2 Särskilt känsliga personuppgifter – Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) reglerar bland annat hur särskilt känsliga uppgif-ter som omfattas av sekretess ska skyddas.

ex. uppgifter om intrång eller brister i den Enligt 18 kap.
Pappaledig regler

Känsliga uppgifter osl kontigo care inlogg
coc exam
evelina johansson göteborg
planteringen vårdcentral helsingborg
begravningsbyrån eilert ahlstrand
bilförsäkring vilket bolag
ekonom lonec wmf

Mål nr 1014-14 - Högsta förvaltningsdomstolen

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) sägs i 8 kap. ifrån ett vårdnadshavarsamtycke när känsliga uppgifter lämnas vidare till F-klassen.


Strukturell rasism exempel
studentportalen examen

Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fri- tidshem

Vad är sekretess? Sekretesslagen innebär att du som arbetar inom hälso- och uppgifter som kan vara känsliga får lämnas och till v 28 feb 2012 Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso JO ansåg inte att utlämnandet av de känsliga och detaljerade uppgif-. 31 jan 2019 tingsrätt ska sekretessbelägga känsliga uppgifter så som mitt namn, I Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns bestämmelser om vad  10 apr 2019 skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Frågor och svar om GDPR SKR

9) Kort om OSL. Personuppgiftsbehandling för att uppfylla annan Känsliga personuppgifter. • Undantag från Oundviklig behandling som följer av OSL, FL, arkivlagen.

En felaktig hantering av känsliga uppgifter kan medföra allvarliga konsekvenser och skada för verksamhetsutövaren och allmänheten, eller i värsta fall utgöra en risk för rikets säkerhet. Det är främst i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 2009:400 och i Säkerhetsskyddslagen 1996:627 som lagstödet till skydd för de skyddsvärda uppgifterna framgår. I 21 kap. OSL finns sekretessbestämmelser som skyddar vissa uppgifter om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilka sammanhang och hos vilken myndighet de förekommer.